drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    262 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebp.pc
-rw-r--r-- root/root    301 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpmux.pc
-rw-r--r-- root/root    282 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpdemux.pc
-rw-r--r-- root/root    274 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libsharpyuv.pc
-rw-r--r-- root/root    271 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpdecoder.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/
-rw-r--r-- root/root  255770 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   20482 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libsharpyuv.a
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    230 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebp.pc
-rw-r--r-- root/root    269 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpmux.pc
-rw-r--r-- root/root    250 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpdemux.pc
-rw-r--r-- root/root    242 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libsharpyuv.pc
-rw-r--r-- root/root    239 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpdecoder.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/
-rw-r--r-- root/root  241634 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   19634 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libsharpyuv.a
-rw-r--r-- root/root  545160 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14182 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpdemux.a
-rw-r--r-- root/root   46024 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpmux.a
-rw-r--r-- root/root  581296 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14910 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpdemux.a
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/
-rw-r--r-- root/root  245478 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   20418 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libsharpyuv.a
-rw-r--r-- root/root  547696 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14382 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpdemux.a
-rw-r--r-- root/root   46220 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpmux.a
-rw-r--r-- root/root   47384 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpmux.a
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root  252360 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/webpinfo
-rwxr-xr-x root/root  308913 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/webpmux
-rwxr-xr-x root/root  1394444 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/cwebp
-rwxr-xr-x root/root  480884 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/gif2webp
-rwxr-xr-x root/root  693335 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/dwebp
-rwxr-xr-x root/root  1395485 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/img2webp
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/
-rw-r--r-- root/root   2387 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/gif2webp.1.gz
-rw-r--r-- root/root    937 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/webpinfo.1.gz
-rw-r--r-- root/root   2187 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/dwebp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   1883 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/img2webp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   5243 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/cwebp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   2409 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/webpmux.1.gz
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/
-rw-r--r-- root/root   23781 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/decode.h
-rw-r--r-- root/root   2214 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/types.h
-rw-r--r-- root/root   15603 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/demux.h
-rw-r--r-- root/root   28010 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/encode.h
-rw-r--r-- root/root   22833 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/mux.h
-rw-r--r-- root/root   3193 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/mux_types.h
drwxr-xr-x root/root     0 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/
-rw-r--r-- root/root   4603 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/sharpyuv.h
-rw-r--r-- root/root   1812 2023-10-14 14:59 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/sharpyuv_csp.h