drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    262 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebp.pc
-rw-r--r-- root/root    301 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpmux.pc
-rw-r--r-- root/root    282 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpdemux.pc
-rw-r--r-- root/root    274 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libsharpyuv.pc
-rw-r--r-- root/root    271 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libwebpdecoder.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/
-rw-r--r-- root/root  255806 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   20482 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libsharpyuv.a
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    230 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebp.pc
-rw-r--r-- root/root    269 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpmux.pc
-rw-r--r-- root/root    250 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpdemux.pc
-rw-r--r-- root/root    242 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libsharpyuv.pc
-rw-r--r-- root/root    239 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libwebpdecoder.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/
-rw-r--r-- root/root  241614 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   19634 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libsharpyuv.a
-rw-r--r-- root/root  545140 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14182 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpdemux.a
-rw-r--r-- root/root   46024 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libwebpmux.a
-rw-r--r-- root/root  581368 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14910 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpdemux.a
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/
-rw-r--r-- root/root  245498 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpdecoder.a
-rw-r--r-- root/root   20418 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libsharpyuv.a
-rw-r--r-- root/root  547504 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebp.a
-rw-r--r-- root/root   14382 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpdemux.a
-rw-r--r-- root/root   46220 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libwebpmux.a
-rw-r--r-- root/root   47384 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libwebpmux.a
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/
-rwxr-xr-x root/root  246428 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/webpinfo
-rwxr-xr-x root/root  303843 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/webpmux
-rwxr-xr-x root/root  2104733 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/cwebp
-rwxr-xr-x root/root  476202 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/gif2webp
-rwxr-xr-x root/root  665859 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/dwebp
-rwxr-xr-x root/root  2105732 2024-05-10 06:56 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/bin/img2webp
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/
-rw-r--r-- root/root   2387 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/gif2webp.1.gz
-rw-r--r-- root/root    937 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/webpinfo.1.gz
-rw-r--r-- root/root   2187 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/dwebp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   1883 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/img2webp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   5243 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/cwebp.1.gz
-rw-r--r-- root/root   2409 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/man/man1/webpmux.1.gz
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/
-rw-r--r-- root/root   23781 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/decode.h
-rw-r--r-- root/root   2214 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/types.h
-rw-r--r-- root/root   15603 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/demux.h
-rw-r--r-- root/root   28010 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/encode.h
-rw-r--r-- root/root   22833 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/mux.h
-rw-r--r-- root/root   3193 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/mux_types.h
drwxr-xr-x root/root     0 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/
-rw-r--r-- root/root   4603 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/sharpyuv.h
-rw-r--r-- root/root   1812 2024-05-10 06:55 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/webp/sharpyuv/sharpyuv_csp.h