drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    233 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/lib/pkgconfig/libksba.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/
-rw-r--r-- root/root    201 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/pkgconfig/libksba.pc
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/
-rw-r--r-- root/root  2073868 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m5475/libksba.a
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/
-rw-r--r-- root/root  2072908 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/m68020-60/libksba.a
-rw-r--r-- root/root  2075396 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/lib/libksba.a
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/info/
-rw-r--r-- root/root   25665 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/info/ksba.info.gz
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/aclocal/
-rw-r--r-- root/root   4567 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/share/aclocal/ksba.m4
drwxr-xr-x root/root     0 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/
-rw-r--r-- root/root   23861 2018-11-24 11:33 usr/m68k-atari-mintelf/sys-root/usr/include/ksba.h