Download Floppyshop Your second Manual 13 (19xx)(Floppyshop).st as ZIP
Run Floppyshop Your second Manual 13 (19xx)(Floppyshop).st in PCE

Volume has no label
Directory for A:/

AUTO <DIR>     2005-10-06 00:43
CAT_ACC <DIR>     2005-10-06 00:43
DISK_REC.OVR <DIR>     2005-10-06 00:43
FCOPY2.FLD <DIR>     2005-10-06 00:43
FSELECT.ENG <DIR>     2005-10-06 00:43
HYPFORMT.FLD <DIR>     2005-10-06 00:43
INPUT <DIR>     2005-10-06 00:43
KALENDAR <DIR>     2005-10-06 00:43
KEYEDIT <DIR>     2005-10-06 00:43
MAXIDISK.FLD <DIR>     2005-10-06 00:43
MONOPROG.FLD <DIR>     2005-10-06 00:43
MONOWARE <DIR>     2005-10-06 00:43
SERIAL_E.DIT <DIR>     2005-10-06 00:43
SPEED <DIR>     2005-10-06 00:43
DDP.ACX 14469 1989-08-05 01:54 [View]
DDP.RSC 2096 1989-08-05 01:54 [View]
DESKTOP.INF 466 1989-04-06 00:00 [View]
PD_INF.TXT 904 1990-03-28 01:45 [View]
READ_ME.TXT 9387 1990-04-18 01:47 [View]
SNAPSHOT.ACX 7139 1989-06-05 01:14 [View]
SORTHVID.ACX 3204 1989-06-05 02:25 [View]
SPEEDMUS.ACC 1294 1988-07-06 02:16 [View]
VDU_2.PRG 10203 1989-06-05 02:25 [View]
9 files 49 162 bytes
14 directories
51 200 bytes free